Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
release date:

March 03, 2020

share:
  •           

Artist :: กานดา อาร์ สยาม
Name :: กานดา อาร์ สยาม
Played ::

ปอบผีเจ้า (Ost.ปอบผีเจ้า) : กานดา Rsiam


ปอบผีเจ้า (Ost. ปอบผีเจ้า)

คำร้อง สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา
ทำนอง วุฒิชัย สมบัติจินดา
เรียบเรียง ปาริวัฒน์ สุวรรณชัย

ฮือ...
อาทิตย์โรยลา เมื่อพรผีฟ้าอ่อนแรง ฟากฟ้าอับแสง มืดดำค่ำคืนมืดมน
ร่างนี้ กายนี้ ถูกผีครอบงำกมล ไม่อาจหลุดพ้น จำนนต่อชะตากรรม
แต่ครั้งปางไหน กี่กรรมบาปใดที่ก่อ ชีวิตนี่หนอ จึงเวียนว่ายอยู่ในช้ำ
หิวโหยเหน็บหนาว กลิ่นคาวคลุ้งคอยเหนี่ยวนำ ดวงจิตถลำ อวิชชาอยู่เหนือฟ้าใด
เลือดสดสด เลือดสดสด เลือดทุกหยด ข้าอยากได้
ทั้งไส้พุง ทั้งตับไต เลือดอยู่ไหน ร่างกายข้าหิวเหลือเกิน
เลือดอยู่ไหน หัวใจข้าหิวเหลือเกิน
ฮือ...
อาทิตย์โรยลา เมื่อพรผีฟ้าอ่อนแรง ฟากฟ้าอับแสง มืดดำค่ำคืนมืดมน
ร่างนี้ กายนี้ ถูกผีครอบงำกมล ไม่อาจหลุดพ้น จำนนต่อชะตากรรม
ไม่อาจหลุดพ้น ทนเป็นปอบผีเจ้า