Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
touch500x500
get it here:
DEEZER
release date:

November 19, 2013

share:
  •           

Artist :: ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง อาร์ สยาม
Name :: ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง อาร์ สยาม
Played :: 2056

ผลัดกันขึ้น ผลัดกันลง


คำร้อง : วีรยุทธ ชูลีกร
ทำนอง : ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : กนก กิตติภูรี

เรื่องเล็ก เล็ก น้อย น้อย เธอถนัดทำมันเป็นภูเขาไฟ ไม่ง้อก็ทะเลาะไม่พอใจ แรงจนอะไรห้ามไม่อยู่
*ทั้งจิ๊จ๊ะชิชะ มันจะบ่อยไปนะ เธอดูสิดู ไม่ไหวละต้องเข็นเข้าไอ ซี ยู ยอมกันดูจะตายหรือไง
ถ้ายังรักกันก็น้อยลงหน่อย ก็อยากให้ลองทำความเข้าใจ
**ผลัดกันยอมขึ้นลง สลับกันยอมขึ้นลง เราผลัดกันลด ลด ให้มันอย่างอนมากไป ให้เราขึ้นลง
สลับอารมณ์ในร่างกาย ถ้าฉันขึ้นให้เธอลง ถ้าเธอขึ้นจะยอมลง รักต้องขึ้นต้องลง เราผลัดกันยอมไม่ขัดใจ
ฉันก็รู้ว่าฉัน มันก็มีบางทีทำเธอน้อยใจ โกรธเช้าเธอก็ค้อนถึงตอนบ่าย นานไปก็อึน ต้องฟื้นฟู
(ซ้ำ */**/**)