Browser ที่คุณใช้งานเก่าเกินไปแล้ว!! กรุณา Update Version ใหม่ หรือเลือกใช้ Browser ที่แนะนำ
170-x-170
get it here:
release date:

December 07, 2018

share:
  •           

Artist :: เพลง อาร์ สยาม
Name :: เพลง อาร์ สยาม
Played :: 1

ในสายลม : เพลง Rsiam


ในสายลม
คำร้อง: เกษสิริรักษ์ นิตยสุทธิ์
ทำนอง: ยุทธนา ศรีอาจ
เรียบเรียง : มนต์ชัย สัตยเทพ


เหมือนจังหวะหัวใจเต้นเร็วกว่าที่เคย
มองเธอแล้ว มองตาเธอแล้วฉันสั่น
เหมือนกับอยู่ในฝัน ฉันมีเธอใกล้กัน
นาทีนี้หวังเพียงเธอรู้ รู้ใจ
เธอคงไม่ถามฉันอีก ว่าฉันรักเธอหรือเปล่า
เสียงหัวใจ ก็เสียงหัวใจให้คำตอบไปแล้ว
Sha da da…ค่ะ...da da da ..ค่ะ...hmm..ค่ะ...hoo..ค่ะ...
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da…ค่ะ...da da da …ค่ะ...hmm…ค่ะ....hoo….ค่ะ
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง สายลม
รักที่เธอถามมา ใช้ในใจพูดกัน
คนที่รัก รักกันเท่านั้นได้ยิน
แม้ใจเธอมีฉันแล้วก็คงได้ยิน
คำ ๆ นั้นฉันเองกระซิบถึงเธอ
เธอคงไม่ถามฉันอีก ว่าฉันรักเธอหรือเปล่า
เสียงหัวใจ ก็เสียงหัวใจให้คำตอบไปแล้ว
Sha da da…ค่ะ...da da da ...ค่ะ...hmm…ค่ะ...hoo..ค่ะ...
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da…ค่ะ...da da da …ค่ะ...hmm…ค่ะ....hoo….ค่ะ
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง สายลม
Sha da da…ค่ะ...da da da ...ค่ะ...hmm…ค่ะ...hoo..ค่ะ...
ได้ยินหรือเปล่า เสียง ๆ หนึ่งที่ลอยอยู่ในสายลม
Sha da da…ค่ะ...da da da …ค่ะ...hmm…ค่ะ....hoo….ค่ะ
ได้ยินคำตอบบ้างไหมเธอ ใช้ใจเธอฟังสิฟัง รักเธอ